Algemene Voorwaarden SleepyBee

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze website of als u een bestelling plaatst via onze website. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van SleepyBee, komt er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u de voorwaarden aandachtig door te nemen.

Artikel 1 – Definities

1.1.
SleepyBee: gevestigd Dorplsein 11 6669BN te Dodewaard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80359418 ,handelend onder de naam SleepyBee.

E: info@sleepybee.nl

1.2.
Website: de website van SleepyBee, te raadplegen via www.sleepybee.nl

1.3.
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met SleepyBee en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen SleepyBee en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sleepybee.

2.2.
afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 - Webshop

3.1.
SleepyBee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op de website kunt u ons KvK nummer en btw-nummer vinden. Tevens vindt u daar onze contactgegevens.


3.2.
Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens.

3.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.


3.4.
Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.


3.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.1.
U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Nadat het product in goede staat ontvangen is door ons, zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen worden teruggestort op uw rekening. Indien u de betaling via Klarna heeft verricht, zal de factuur worden aangepast.

4.2.
De kosten voor retournering komen voor uw rekening. Wij adviseren u om retourzendingen te doen middels een track en trace code. Zo kunt u altijd aantonen dat u het product heeft teruggestuurd, mocht er onverhoopt iets fout gaan.

4.3.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen in originele staat te zijn en voorzien te zijn van de originele verpakking. Producten kunnen geretourneerd worden naar:

SleepyBee

Dorpsplein 11

6669BN Dodewaard


4.4.
Sokken kunnen om hygiënische redenen niet geretourneerd worden.

Artikel 5 - De overeenkomst en betaling

5.1.
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij een betaling heeft voldaan via iDEAL of Klarna. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.


5.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

5.3.
U hebt als klant een betalingsverplichting aan de webwinkel. Indien u de betaaloptie Klarna kiest, ontvangt u van Klarna een herinnering bij niet tijdige betaling. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

5.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e- mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

Artikel 6 - Levering

6.1.
De verzendkosten bedragen €4,95. Vanaf €70,- krijgt u gratis verzending. PostNL

6.2.
Wij doen ons uiterste best om uw product binnen 5 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Wij zullen er dan voor zorgen dat het product alsnog zo snel mogelijk geleverd zal worden. Wanneer een product definitief niet meer leverbaar blijkt te zijn, zullen wij in overleg met u tot een passende oplossing komen.

Artikel 7 - De prijs

7.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.


7.2.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

7.3.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan inzien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 8 – Oplevering en risico-overgang

8.1.
Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 9 – Overmacht

9.1.
Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

9.2.
onder overmacht verstaan partijen in ieder geval ieder omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog, terrorisme, energiestoring, natuurrampen, brand, bedrijfsbezetting, stakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

9.3.

Voort verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is. 

9.4.
Indien zich een van de hierboven bedoelde situaties voordoet als gevolg waarvan de verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden de verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien dit langer dan 30 kalenderdagen duurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 10 - Klachten

10.1.
Klachten over de levering dienen schriftelijk per mail aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers helpen u graag. U bent als koper verplicht klachten direct schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

10.2.
Klachten over het product zelf, dienen tevens schriftelijk per mail aan ons gemeld te worden. Binnen 2 maanden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Onze medewerkers helpen u graag. U bent als koper verplicht klachten direct schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

10.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

10.4
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.5 
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de Sleepybee. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10.6
Een klacht schort de verplichting van Sleepybee niet op, tenzij Sleepybee schiftelijk anders aangeeft.

10.7
Indien eeen klacht gegrond wordt bevonden door Sleepybee, zal Sleepybee naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11 – Garantie en conformiteit

11.1.
Dit artikel is slechts van toepassing indien sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door SleepyBee een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.  

11.2.
SleepyBee staat ervoor in dat de producten voldoen aan verwachtingen die in redelijkheid gesteld mogen worden aan het product op grond van de overeenkomst. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. De garantietermijn is 2 maanden vanaf de aankoopdatum van het product. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of beschadiging ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier schriftelijk per mail melding van te doen bij ons.

11.3.
Wanneer het product binnen de garantieperiode kapotgaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1.

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SleepyBee praktijk houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventueel geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

12.3.

Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.